پروردگارا
كسی را پرورده ای كه بتوانم به او اعتماد كنم؟!
به دارنده جایگاهی كه مرا در خود پرورده
به پروردگان پرورده شده پیش از من در آن جایگاه
به پروردگان پس و پیش آن ها
یا به پروردگان دیگرت كه هیچ جایگاه مشتركی با آن ها نداشته ام و نخواهم داشت
اعتماد پیش كشم!
ای حق، آیا پرورده ای هست كه بی دروغ از گزندش در امان باشم
از حماقت، رذالت، حسادت یا خیانتش در امان باشم
حوادث برای پروردگان تو  اند
راهی به من بنما كه فرو آمدن سنگ ابابیل حوادثت را امان یابم
كه من در این میان نه ابرهه ام و نه پیلی زیر پای دارم
گذرنده ای بیش نیستم در این راه كه به خانه تو می رسد
كوتاهی از من نیست كه در این نزدیكی كسی قصد خرابی خانه تو را كرده است
من هیچم
بگذر از این هیچ و شر مرغان سنگ پران حوادثت را از سر من بپیچ