رابطه ای رو که مُرده ، هر ۵ دقیقه ۱ بار نبضشو نگیر.
دیگه مُرده ...