عقل هم می میرد

  فکر ویران می شود

جسم هم می پوسد

دل ولی می ماند

وانکه در دل خانه کرد

 تا ابد جاوید است

"شاعر ناشناخته"