زلال آب ندیده بودم

شب مهتاب ندیده بودم

هرگز در فضای بی کرانه

نور آفتاب ندیده بودم

زندگیم همش غمین بود

خنده ناب ندیده بودم

هر چه بود خشک و بی روح

موی پرتاب ندیده بودم

به شمیم و بوی دلبر

    که گلاب ندیده بودم

به رخ تو مست نبودم

من شراب ندیده بودم

چشم زیبای تو دیدم

    کاش خواب ندیده بودم